Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1

ir1 ocr-1.jpg

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Ir-1 (R-l)

INSTRUKCJA
o prowadzeniu ruchu pociągów

Warszawa, 2007 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 271/2007 Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku

Zarządzenie Nr 18/2007 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów lr-1 (R-1)

SPIS TREŚCI

 

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 Podstawa, zakres i obowiązywanie instrukcji
§2 podział sieci kolejowej pod względem technicznym
§ 3 Posterunki ruchu
§ 4 Posterunki techniczne
§5 budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego
§ 6 ogólne obowiązki pracowników związanych z prowadzeniem ruchu
§ 7 Pracownicy posterunków technicznych i ich zadania oraz prowadzona dokumentacja
§ 8 Pojazdy kolejowe
§ 9 Określenie i podział pociągów
§ 10 Wewnętrzny rozkład jazdy pociągów i zarządzanie w nim zmian
ROZDZIAŁ II MANEWRY
§ 11 Ogólne zasady
§ 12 Manewry na torach głównych
§ 13 Manewrowanie przez przejazdy i przejścia
ROZDZIAŁ III PRZYGOTOWANIE
POCIĄGÓW DO JAZDY
§ 14 Przygotowanie i zgłoszenie pociągu do jazdy
§ 15 Obsada pociągu
§ 16 Znajomość linii kolejowych przez drużynę pociągową
§ 17 Hamowanie pociągów
§ 18 Próba hamulców
§ 19 masa ogólna i długość pociągu
§ 20 Rzeczywista masa hamująca
§21 Wymagana masa hamująca
ROZDZIAŁ IV PROWADZENIE RUCHU POCIĄGÓW NA SZLAKU
§ 22 ogólne zasady prowadzenia ruchu pociągów na szlaku
§ 23 Zasady zapowiadania pociągów
§ 24 Telefoniczne żądanie i danie pozwolenia na wyprawienie pociągu. Wstrzymanie wyprawiania pociągów
§ 25 Telefoniczne oznajmienie odjazdu pociągu
§ 26 Telefoniczne potwierdzenie przyjazdu pociągu
§ 27 Prowadzenie ruchu pociągów z wykorzystaniem urządzeń radiołączności
§ 28 Prowadzenie ruchu pociągów na szlakach z półsamoczynną blokadą liniową
§29 prowadzenie ruchu pociągów na szlakach z samoczynną blokadą liniową
§ 30 Zdalne prowadzenie ruchu
§ 31 Jazda na widoczność
§ 32 Prowadzenie ruchu pociągów na szlaku bez zapowiadania
§33 Prowadzenie ruchu pociągów do obsługi bocznic
§34 Prowadzenie ruchu pociągów gospodarczych i roboczych
§35 Prowadzenie ruchu pociągów ratunkowych
§36 Prowadzenie dziennika ruchu
ROZDZIAŁ V PRZYJMOWANIE, WYPRAWIANIE I PRZEPUSZCZANIE POCIĄGÓW NA POSTERUNKACH RUCHU
§ 37 Wyznaczanie torów na stacji dla wjazdu, wyjazdu lub przejazdu pociągów
§ 38 Polecenie przygotowania drogi przebiegu pociągu
§ 39 Przygotowanie drogi przebiegu pociągu
§ 40 Sprawdzanie i zgłaszanie gotowości drogi przebiegu pociągu
§41 podawanie na semaforze sygnału zezwalającego na jazdę pociągu
§ 42 Zależność semaforów, zwrotnic, wykolejnic, rygli, tarcz zaporowych i manewrowych
§ 43 Zezwolenie na wjazd, wyjazd lub przejazd pociągu bez podania sygnału zezwalającego
§44 Obserwacja przejeżdżającego pociągu
§45 Nastawienie sygnału „Stój” na semaforze i rozwiązanie drogi przebiegu
§ 46 Nieprawidłowości przy podawaniu sygnałów na semaforze i przejeździe pociągu obok semafora
§ 47 Zatrzymanie lub przepuszczanie pociągu nie przewidziane w rozkładzie jazdy
§ 48 Prowadzenie książki przebiegów
§ 49 Stosowanie środków pomocniczych (zabezpieczających lub ostrzegających)
§ 50 Zasady regulowania ruchu pociągów
ROZDZIAŁ VI ZAMKNIĘCIA TORÓW. PROWADZENIE RUCHU JEDNOTOROWEGO DWUKIERUNKOWEGO
§51 Zamknięcie i otwarcie toru szlakowego
§ 52 Prowadzenie ruchu jednotorowego dwukierunkowego po torze czynnym w czasie zamknięcia jednego toru szlaku dwutorowego
§53 Prowadzenie ruchu po torze zamkniętym
§ 54 Zamknięcie i otwarcie toru stacyjnego
§ 55 Prowadzenie ruchu dwukierunkowego po torze na szlaku dwutorowym przy czynnych obu torach
ROZDZIAŁ VII ZAMYKANIE I OTWIERANIE POSTERUNKÓW RUCHU
§ 56 Postępowanie w razie otwarcia i zamknięcia posterunków ruchu
ROZDZIAŁ VIII POWIADAMIANIE DRUŻYN POCIĄGOWYCH I MANEWROWYCH
§ 57 Rozkazy pisemne
§ 58 Komputerowy wydruk rozkazu pisemnego „O”
§ 59 Ostrzeżenia
ROZDZIAŁ IX JAZDA POCIĄGÓW
§ 60 Zezwolenie na wyjazd, wjazd lub przejazd pociągu
§ 61 Podawanie sygnałów przez drużynę pociągową przed odjazdem pociągu
§ 62 Prędkość jazdy pociągów
§ 63 Postępowanie drużyny pociągowej w czasie jazdy pociągu
§ 64 Postępowanie przy pociągu z podwójną trakcją
§ 65 Postępowanie przy pociągu popychanym
§ 66 Postępowanie przy pociągu pchanym
§ 67 Jazda w kabinie maszynisty
ROZDZIAŁ X POSTĘPOWANIE W RAZIE SZCZEGÓLNYCH WYDARZEŃ, ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU I WYPADKÓW KOLEJOWYCH
§ 68 Ogólne zasady
§ 69 Cofanie, dzielenie i zabieranie częściami składu pociągu ze szlaku
§ 70 Rozerwanie pociągu na szlaku i zbiegnięcie wagonów
§ 71 Pożar w pociągu
§ 72 Zaspy śnieżne
§73 Gwałtowna ulewa lub przybór wód
§ 74 Pęknięcie szyny lub deformacja toru
§ 75 Uszkodzenie wagonów w pociągu
§ 76 Brak sygnałów na pociągu lub niewłaściwe jego osygnalizowanie
§ 77 Uszkodzenie sieci trakcyjnej
§ 78 Zasłabnięcie, zranienie i śmierć osób
ROZDZIAŁ XI RUCH POJAZDÓW POMOCNICZYCH
§ 79 Ogólne zasady
§ 80 Wyposażenie pojazdów pomocniczych i obowiązki kierującego pojazdem
§81 Prowadzenie ruchu pojazdów pomocniczych
§ 82 Postępowanie z pojazdami pomocniczymi z przyczepami
ROZDZIAŁ XII ZABEZPIECZENIE RUCHU NA PRZEJAZDACH I PRZEJŚCIACH KOLEJOWYCH, STRZEŻONYCH PRZEZ DRÓŻNIKÓW PRZEJAZDOWYCH
§ 83 Powiadamianie dróżników przejazdowych o odjeździe pociągu i innych okolicznościach
Dodatek I Tablice hamowania pociągów
Dodatek II Wykaz wzorów telefonogramów zapowiadawczych
Dodatek III Sygnały dzwonkowe i znaki wywoławcze w telefonicznej łączności ruchowej
Załącznik 1a Dziennik ruchu posterunku zapowiadawczego
Załącznik 1b Dziennik ruchu posterunku odstępowego
Załącznik 2 Książka przebiegów
Załącznik 3 Rozkaz pisemny „O”
Załącznik 4 Rozkaz pisemny „S”
Załącznik 5 Rozkaz pisemny „N”
Załącznik 5a Rozkaz pisemny „Nrob”
Załącznik 6 Książka ostrzeżeń doraźnych
Załącznik 7 Kontrolka zajętości torów

 

Dodaj komentarz