Zarządzenie Nr 18/2007

Zarządzenie Nr 18/2007 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów lr-1 (R-1)

Na podstawie § 10 pkt 23 Regulaminu Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 238/2006 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 17 sierpnia 2006r. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. postanawia, co następuje:

§1

Przyjmuje do stosowania w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Instrukcję o prowadzeniu ruchu pociągów lr-1 (R-1) ustaloną Uchwałą Nr 126/2007 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 kwietnia 2007r., zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Decyzją Nr TTN-500-113/07 z dnia 4 lipca 2007 r., stanowiącą załącznik do Zarządzenia.


§2

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, traci moc Zarządzenie Nr 30 Zarządu PKP z dnia 6 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia „Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów na PKP” R-1 (Biuletyn PKP A Nr 30 poz. 116 z późniejszymi zmianami).


§3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. -zeszyt B.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 września 2007r.


Nr IES6-7202-03/07
PREZES ZARZĄDU
/-/ Krzysztof Celiński

Dodaj komentarz