WPROWADZENIE

Instrukcja zawiera postanowienia rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych
warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. Nr
172, poz 1444) w zakresie sygnalizacji na liniach
normalnotorowych i szerokotorowych zarządzanych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Dodatkowe postanowienia i
uszczegółowienia w tekście instrukcji zaznaczono pismem
pochyłym, uzupełnienia zawarto w załącznikach nr 1 i 2.

§ 1.
Przeznaczenie instrukcji

Instrukcja obowiązuje we wszystkich jednostkach
organizacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz w innych
przedsiębiorstwach kolejowych, które do jej przestrzegania
zostaną zobowiązane na podstawie zawartych umów o
udostępnianie infrastruktury.

 

Dodaj komentarz