Zarządzenie Nr 16/2007

Zarządzenie Nr 16/2007 Zarządu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie
wprowadzenia Instrukcji sygnalizacji Ie-1 (E-1)

Na podstawie § 10 pkt 23 Regulaminu Zarządu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., stanowiącego załącznik do uchwały Nr
238/2006 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17
sierpnia 2006r, Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
postanawia, co następuje:

§1

Przyjmuje do stosowania w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Instrukcję sygnalizacji Ie-1 (E-1), ustaloną uchwałą Nr
280/2006 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26
września 2006r., zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Transportu
Kolejowego decyzją Nr TTN-500-536/06 z dnia 17 listopada 2006r,
stanowiącą załącznik do Zarządzenia.


§2

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia w Spółce
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie stosuje się Zarządzenia Nr
157 Zarządu PKP z dnia 20 lipca 1998r. w sprawie ustalenia
„Instrukcji sygnalizacji na PKP – E 1” (Biuletyn PKP
zeszyt A, Nr 30 z 22 lipca 1998r, poz. 158).


§3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. – zeszyt B.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu.

NrIAT2d-5030-1/07
PREZES ZARZĄDU
/-/ Krzysztof Celiński

Dodaj komentarz